Το όνομα πήρε, κατά μίαν εκδοχήν, από Γρηγόριον τινά μοναχόν παρά τον ΄Αγιον Αντώνιον, νοτίως του χωριού περί τα 15΄ λεπτά απόσταση. Κατά τον αείμνηστο Στυλ. Βίον από «Γρηγόρια κτήματα». Κατ΄ άλλην εκδοχήν το όνομα προήλθαν από τη λέξη «εγρήγορση» διότι οι κάτοικοι, λόγω των πειρατικών επιδρομών κατά τους παλαιούς χρόνους, έπρεπε να βρίσκονται πάντοτε εν εγρηγόρσει. Και τέλος κατά τον κ. Αθαν. Σαλιάρη [βλέπε Χιακή Επιθεώρησις, τεύχος 19 (1969)] από νεκροταφείο που βρισκόταν στην περιοχή. Μέχρι τώρα όμως δεν ανευρέθηκε τίποτα που να επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη. Πιθανωτέρα είναι η δευτέρα εκδοχή.

Μάθετε για την ιστορία του Εγρηγόρου απο το βιβλίο του Δ. Γρ. Σπανού. Κλικ για συνεχεία.